• 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w pilotażowym projekcie pt. „WEP UP! WEST POMERANIAN ICT START UP HUB”, zwanym dalej „Projektem”.
 2. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz środków własnych Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 3. Organizatorem naboru w ramach Projektu jest Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. św. Ducha 2, 70-205 Szczecin tel. 91 432 93 30, e-mail: startups@zarr.com.pl, zwana dalej „Organizatorem” lub „ZARR SA”.
 • 2. INFORMACJE O POJEKCIE
 1. Celem Projektu jest stworzenie trwałego ekosystemu przyjaznego nowopowstającym przedsiębiorstwom lub już funkcjonującym firmom, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu (zwanym dalej „Start-upy” lub „Uczestnicy” Projektu), w szczególności z branży ICT, opartego na ścisłej współpracy jednostek zaangażowanych w ich rozwój, takich jak uczelnie wyższe, inwestorzy prywatni, organizacje pozarządowe czy instytucje wspierające szeroko pojęty postęp i innowacyjność i angażujący potencjał regionalny. Efektem ma być trwała sieć powiązań pomiędzy tymi jednostkami, również w zakresie międzynarodowym, w tym przy współudziale i zaangażowaniu partnerów z Włoch, Niemiec i Estonii.
 2. Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2019 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 • 3. ZAKRES WSPARCIA
 1. Wsparcie dotyczyć będzie udziału w Projekcie – inkubacji, który polegać będzie na:
  1. korzystaniu ze strefy co-workingowej, tj. stacjonarnego One Stop Shop,
  2. uczestnictwie w kursach, szkoleniach i warsztatach dotyczących m. in. otwarcia i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania dodatkowego finansowania, marketingu i promocji, autoprezentacji itp.
  3. uczestnictwie w konferencjach i seminariach (w tym zagranicznych) o tematyce start-upowej,
  4. udział w spotkaniach match-makingowych (w tym zagranicznych),
  5. pozyskaniu wiedzy i know-how nt. przedsiębiorczości innowacyjnej,
  6. wymianie doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy Uczestnikami a innymi jednostkami zaangażowanymi w rozwój ekosystemu start-upowego,
  7. zbudowaniu siatki kontaktów biznesowych,
  8. nawiązaniu kontaktów zagranicznych umożliwiających ekspansję na nowe rynki.
 2. W ramach Projektu nie udziela się wsparcia finansowego.
 3. Rozpoczęcie udziału w Projekcie, w tym uzyskanie wsparcia, o którym mowa w ust. 1, następuje po podpisaniu stosownej umowy pomiędzy ZARR SA a Uczestnikiem.
 • 4. UCZESTNICY PROJEKTU
 1. Przez Uczestnika rozumie się osobę, grupę osób lub podmiot, który zakwalifikuje się do Projektu i podpisze Umowę Uczestnictwa w Projekcie.
 2. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, grupa osób lub podmiot, który:
 3. nie jest zarejestrowany jako przedsiębiorca w odpowiednim rejestrze, ale zamierza rozpocząć działalność gospodarczą i uzyskać wpis w terminie do 31.07.2019 r.,

albo

 1. w dniu złożenia wniosku o uczestnictwo w Projekcie (Formularza Rekrutacyjnego) prowadzi działalność gospodarczą z siedzibą na terenie województwa zachodniopomorskiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru,

oraz zgłaszane do wsparcia w ramach Projektu przedsięwzięcie lub działalność gospodarcza cechuje się innowacyjnością i jest związana z branżą ICT.

 1. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2 będzie weryfikowane w ramach naboru, w tym na podstawie danych zawartych w Formularzu Rekrutacyjnym, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
 • 5. NABÓR WNIOSKÓW
 1. Wnioski o uczestnictwo w Projekcie, składane przez Kandydatów, przyjmowane są w trybie ciągłym w terminie do 31 stycznia 2019 r. do godz. 23:59:59, z zastrzeżeniem ust. 3, w ramach dostępnych wolnych miejsc.
 2. Podmioty zainteresowane udziałem w Projekcie wypełniają wniosek, który stanowi Formularz Rekrutacyjny, o którym mowa w § 4 ust. 3, dostępny do pobrania ze strony wepup.zarr.com.pl.
 3. Gdy Formularz Rekrutacyjny składany jest za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej lub dostarczany jest osobiście do biura Organizatora, należy złożyć go w sekretariacie ZARR S.A. z siedzibą w (70-205) Szczecinie przy ul. św. Ducha 2, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.
 4. Gdy Formularz Rekrutacyjny składany jest za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego na stronie Projektu wepup.zarr.com.pl należy wypełnić wszystkie jego pola, zaakceptować zgody oraz Regulamin i przesłać za pomocą przycisku „Wyślij zgłoszenie”.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość anulowania naboru, w szczególności w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w przepisach prawa mających wpływ na warunki jego przeprowadzenia, zdarzeń o charakterze siły wyższej lub innych okolicznościach z podaniem przyczyny.
 • 6. PROCEDURA NABORU
 1. Procedura naboru do Projektu składa się z następujących etapów:
  1. weryfikacja Formularza Rekrutacyjnego – każdy Formularz Rekrutacyjny zostanie zweryfikowany w oparciu o formalne i merytoryczne kryteria oceny w terminie 14 dni od daty jego otrzymania przez ZARR S.A.
  2. zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną do Biura Projektu w siedzibie Organizatora – po spełnieniu kryteriów oceny, o których mowa w pkt a.
  3. poinformowanie Kandydata o wyniku naboru do Projektu w terminie 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej.
 2. Procedura naboru do Projektu, w tym ocena Kandydata jest przeprowadzana w oparciu o Kartę oceny Kandydata Projektu WeP UP! West Pomeranian ICT Start Up Hub realizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. W przypadku wątpliwości dotyczących kompletności, poprawności i zgodności Formularza Rekrutacyjnego z warunkami Regulaminu, Organizator wezwie jednokrotnie Kandydata do ich wyjaśnienia lub uzupełnienia. Wezwanie kierowane jest na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Rekrutacyjnym. Niezłożenie wyjaśnień lub uzupełnień w terminie wyznaczonym w wezwaniu, lub złożenie jedynie częściowych wyjaśnień lub uzupełnień oznacza rezygnację z uczestnictwa w naborze. Termin na wyjaśnienie lub uzupełnienie wyznacza Organizator, przy czym nie może być on krótszy niż 3 dni robocze od dnia wezwania przez Organizatora.
 4. Każdy Kandydat, który złożył wypełniony i formalnie kompletny Formularz Rekrutacyjny zostanie poinformowany o wynikach naboru.
 5. Wyniki naboru są ostateczne i nie służy od nich odwołanie.
 • 7. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ ZASADY KORZYSTANIA Z STREFY CO-WORKINGOWEJ
 1. Obowiązki i prawa Uczestników Projektu, w tym zasady korzystania z strefy co-workingowej określa Umowa Uczestnictwa w Projekcie, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 2. W przypadku pozytywnego wyniku naboru do Projektu, Kandydat zobowiązuje się do zawarcia z ZARR SA Umowy Uczestnictwa w Projekcie, o której mowa w ust. 1.
 • 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zastrzega się możliwość zmiany Regulaminu.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej wepup.zarr.com.pl wraz z aktualną treścią Regulaminu, uzasadnieniem zmiany oraz terminem, od którego stosuje się zmianę.
 3. W przypadku złożenia oświadczeń niezgodnych z prawdą, podmiot, który takie oświadczenie złożył ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec ZARR S.A., w szczególności w przypadku, gdy poprzez złożenie oświadczeń niezgodnych z prawdą narazi ZARR S.A. na jakiekolwiek negatywne konsekwencje finansowe.
 4. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią:
  1. Formularz Rekrutacyjny,
  2. Karta oceny Kandydata,
  3. Umowa Uczestnictwa w Projekcie.