POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w pilotażowym projekcie pt. „WEP UP! WEST POMERANIAN ICT START UP HUB”, zwanym dalej „Projektem”.
 2. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz środków własnych Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 3. Organizatorem naboru w ramach Projektu jest Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. św. Ducha 2, 70-205 Szczecin tel. 91 432 93 30, e-mail: startups@zarr.com.pl, zwana dalej „Organizatorem” lub „ZARR SA”.

INFORMACJE O POJEKCIE

 1. Celem Projektu jest stworzenie trwałego ekosystemu przyjaznego nowopowstającym przedsiębiorstwom lub już funkcjonującym firmom (zwane dalej „Start-upy” lub „Uczestnicy” Projektu jak stanowi par. 5 ust. 6), w szczególności z branży ICT, opartego na ścisłej współpracy jednostek zaangażowanych w ich rozwój, takich jak uczelnie wyższe, inwestorzy prywatni, organizacje pozarządowe czy instytucje wspierające szeroko pojęty postęp i innowacyjność i angażujący potencjał regionalny. Efektem ma być trwała sieć powiązań pomiędzy tymi jednostkami, również w zakresie międzynarodowym, w tym przy współudziale i zaangażowaniu partnerów z Włoch, Niemiec i Estonii.
 2. Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2018 r. do 31.01.2019 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego.

ZAKRES WSPARCIA

 1. Wsparcie dotyczyć będzie udziału w projekcie – inkubacji, który polegać będzie na:
  1. korzystaniu ze strefy co-workingowej (dalej „Przestrzeń OSS”), tj. korzystaniu z części infrastruktury oraz wyposażenia centrum transferu wiedzy i innowacji dla sektora usług SERVICE INTER-LAB (p. 324) przy ul. Cukrowej 12 w Szczecinie,
  2. uczestnictwie w kursach, szkoleniach i warsztatach dotyczących m. in. otwarcia i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania dodatkowego finansowania, marketingu i promocji, autoprezentacji itp.
  3. uczestnictwie w konferencjach i seminariach (w tym zagranicznych) o tematyce start-upowej,
  4. udział w spotkaniach match-makingowych (w tym zagranicznych),
  5. pozyskaniu wiedzy i know-how nt. przedsiębiorczości innowacyjnej,
  6. wymianie doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy Uczestnikami a innymi jednostkami zaangażowanymi w rozwój ekosystemu start-upowego,
  7. zbudowaniu siatki kontaktów biznesowych,
  8. nawiązaniu kontaktów zagranicznych umożliwiających ekspansję na nowe rynki.
 2. Projekt nie udziela bezpośredniego wsparcia finansowego.
 3. Rozpoczęcie świadczenia wsparcia przez ZARR SA następuje po podpisaniu stosownej umowy.

UCZESTNICY PROJEKTU

 1. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, grupa osób lub organizacja, która: nie ma jeszcze zarejestrowanej działalności gospodarczej, ale zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ciągu 10 miesięcy od przystąpienia do Projektu albo w momencie przystąpienia do Projektu prowadzi działalność gospodarczą na obszarze Pomorza Zachodniego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniegooraz zgłaszany do wsparcia w ramach Projektu pomysł lub działalność cechuje się innowacyjnością i jest związany z branżą ICT.

NABÓR WNIOSKÓW

 1. Wnioski o uczestnictwo w Projekcie przyjmowane są w trybie ciągłym w terminie do 30 listopada 2018 r. (ostatni dzień naboru) w ramach dostępnych wolnych miejsc.
 2. Podmioty zainteresowane udziałem w Projekcie wypełniają wniosek, który stanowi Formularz Rekrutacyjny, dostępny do pobrania ze strony wepup.zarr.com.pl.
 3. Gdy Formularz Rekrutacyjny składany jest za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej lub dostarczany jest osobiście do biura Organizatora, należy złożyć go w sekretariacie ZARR S.A. z siedzibą w (70-205) Szczecinie przy ul. św. Ducha 2, w godzinach od 8.00 do 16.00.
 4. Gdy Formularz Rekrutacyjny składany jest za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego na stronie Projektu wepup.zarr.com.pl należy wypełnić wszystkie jego pola, zaakceptować zgody oraz Regulamin i przesłać za pomocą przycisku „Wyślij zgłoszenie” w terminie do 30 listopada 2018 r. godz. 23:59:59.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość anulowania naboru, w szczególności w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w przepisach prawa mających wpływ na warunki jego przeprowadzenia, zdarzeń o charakterze siły wyższej lub innych okolicznościach z podaniem przyczyny
 6. Przez Uczestnika rozumie się podmiot, który zakwalifikuje się do Projektu i podpisze Umowę Uczestnictwa w .

PROCEDURA NABORU

 1. Procedura naboru do Projektu składa się z następujących etapów:
  1. Weryfikacja Formularza Rekrutacyjnego – każdy Formularz Rekrutacyjny zostanie zweryfikowany w oparciu o formalne i merytoryczne kryteria oceny Formularza Rekrutacyjnego w terminie 14 dni od daty jego otrzymania  przez ZARR S.A..
  2. Zaproszenie na Rozmowę Rekrutacyjną do Biura Projektu w siedzibie Organizatora.
  3. Poinformowanie Kandydata o wyniku naboru do Projektu w ciągu 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia Rozmowy Rekrutacyjnej.
 2. W przypadku wątpliwości dotyczących kompletności, poprawności i zgodności Formularza Rekrutacyjnego z warunkami Regulaminu, Organizator wezwie Kandydata do ich wyjaśnienia lub uzupełnienia. Wezwanie kierowane jest na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Rekrutacyjnym. Niezłożenie wyjaśnień lub uzupełnień w terminie wyznaczonym w wezwaniu oznacza rezygnację z uczestnictwa w naborze. Termin na wyjaśnienie lub uzupełnienie będzie wynosił 3 dni robocze od dnia zgłoszenia wątpliwości przez
 3. Każdy podmiot, który złożył wypełniony i formalnie kompletny Formularz Rekrutacyjny zostanie poinformowany o wynikach naboru.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zastrzega się możliwość zmiany Regulaminu.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej wepup.zarr.com.pl wraz z aktualną treścią Regulaminu, uzasadnieniem zmiany oraz terminem, od którego stosuje się zmianę.
 3. W przypadku złożenia oświadczeń niezgodnych z prawdą, podmiot, który takie oświadczenie złożył ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec ZARR S.A., w szczególności w przypadku, gdy poprzez złożenie oświadczeń niezgodnych z prawdą narazi ZARR S.A. na jakiekolwiek negatywne konsekwencje finansowe.