Administrator Danych Osobowych

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.wepup.zarr.com.pl jest:

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w (70–205) Szczecinie, przy ul. Świętego Ducha 2, NIP 8521002307, REGON 810603415, adres poczty elektronicznej: iod@zarr.com.pl, numer tel. 91 488 24 88 (dalej ZARR SA lub Administrator).

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania danych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a (wyrażona zgoda) a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (jest to niezbędne do wykonania umowy uczestnictwa w projekcie) i lit. f (jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ZARR SA) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1) (dalej RODO) w celu nawiązania kontaktu, prowadzenia korespondencji, realizacji umów związanych z uczestnictwem w projekcie lub podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia takich umów oraz marketingu bezpośredniego usług ZARR SA.

Prawnie uzasadniony Interes

Prawnie uzasadnionym Interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: rekrutacja uczestników do projektu WeP UP! West Pomeranian ICT Start UP Hub, zawarcie umowy uczestnictwa w projekcie, realizacja umowy, marketing i informowanie o oferowanych usługach świadczonych przez ZARR SA.

Kategorie odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane partnerom projektu: INNOVA S.r.l. z siedzibą przy Via Cicerone, 66 – 00193 Rzym (Włochy); engage Key Technology Ventures AG z siedzibą przy Bahnhofstrasse 54, D-76137 Karlsruhe (Niemcy); Baltic Innovation Agency OÜ z siedzibą przy Lai 30, 51005 Tartu (Estonia), a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Administratora umów.

Okres przechowywania danych/ kryteria ustalania tego okresu

Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług, realizacji projektu i wykonywania przez ZARR SA innych obowiązków związanych z jego realizacją oraz przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania zgody oraz po upływie czasu przechowywania kopii bezpieczeństwa (30dni). Zgoda może być odwołana w każdym czasie, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Uprawnienia

Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe, tzw. „podmiot danych, jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”.

W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniona/y do:

  1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby;
  2. żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby;
  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby;
  5. wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  6. jeżeli przetwarzanie dokonywane jest na podstawie zgody, cofnięcie zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacja co do wymogu/warunków podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w projekcie oraz świadczenia usługi, a nie podanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością zakwalifikowania do udziału w projekcie oraz odmową świadczenia usługi, w tym brakiem możliwości nawiązania kontaktu.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.